Polityka prywatności

1. Adriatica Mateusz Krupa, z siedzibą ul. Gołdapska 31, 19 -400 Olecko, NIP 847 155 12 58, REGON 280199964 (dalej: „Administrator”) jest administratorem Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO,.

2. Państwa dane są przetwarzane w celu:

a) prawidłowego złożenia lub zrealizowania złożonego przez Państwa zamówienia przez Administratora

b) w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Administratora lub jego partnerów, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

3. Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują co do zasady: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące rachunków bankowych/kart płatniczych, historii zakupów, oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług: PESEL, NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.

4. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, transportowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Administratora. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla zawarcia lub realizacji umowy. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umów z Administratorem i okres przedawnienia/wygaśnięcia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczone przez Administratora, to jest przez maksymalny okres przedawnienia/wygaśnięcia roszczeń przewidzianych przez prawo obowiązujące na terytorium RP. W przypadku danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia lub przedawnienia/wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, w zależności co nastąpi później.

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz przetwarzania dokonywanego na innej podstawie niż zgoda), , z wyłączeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni lub obowiązani do dalszego przetwarzania danych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – np. na stronach www.biminishop.pl Twoje Konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (np. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).

8. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: sklep@adriatica.com.pl

10. Dążymy do zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

  • W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
  • W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów – Certification Authorities (CA). Certyfikat naszego sklepu został wydany przez firmę VeriSign, która wcześniej sprawdziła wiarygodność Biminishop.pl.

Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych nam informacji, jest organizacja przechowywania przez nas danych osobowych i danych o kartach kredytowych. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się z internetu – na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.

Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.